W związku z wejściem 25 maja 2018 r. do ogólnego stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO informujemy: 

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych (dalej „Dane”) przetwarzanych przez nas w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej jest spółka Zakład Mechaniczny „Siarkopol” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Mechaniczna 6, 39-400 Tarnobrzeg, zwana dalej Administratorem/ 

Dane są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w tym z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych.

Dane oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

2. JAK PRZETWARZAMY DANE? 

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których Dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane Dane są:

– przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której Dane dotyczą;
– zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
– adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
– prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
– przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której Dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których Dane te są przetwarzane;
– przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. 

3. KIEDY PRZETWARZAMY DANE?

Dane przetwarzamy w wielu sytuacjach. Mogą być to sytuacje, w których udostępnili nam Państwo swoje Dane osobiście za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji 
(np. skierowania zapytania / oferty mailowo lub telefonicznie) lub w ramach naszej współpracy podczas podpisywania lub realizowania umowy, ale także wtedy, gdy pozyskaliśmy Państwa Dane z innych źródeł (np. od firmy, z którą Państwo współpracują, a która jest naszym kontrahentem / klientem). 

4. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z RELACJAMI BIZNESOWYMI I KONTAKTEM

a. Jakie Dane przetwarzamy w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem? 

Jako Administrator przetwarzamy Dane naszych partnerów biznesowych (inwestorów, podwykonawców, kontrahentów), ich pracowników / współpracowników, Dane innych osób przekazane nam w ramach realizacji umów, a także innych osób nawiązujących kontakt z nami za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

W związku z relacjami biznesowymi i kontaktem możemy przetwarzać następujące Dane:
– Dane identyfikacyjne, Dane teleadresowe, Dane dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych oraz inne Dane przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem. 
Powyższe Dane pozyskujemy bezpośrednio od osób, których Dane dotyczą, a także od innych osób, np. od ich pracodawców / zleceniodawców. 

b. Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Danych w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem? 

W związku z relacjami biznesowymi i kontaktem przetwarzamy Dane w następujących celach:
– nawiązania współpracy;
– zawarcia i wykonywania umowy;
– rozliczenia umów;
– rozpatrzenia reklamacji;
– udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzenie dalszej korespondencji / kontaktu w tym zakresie;
– marketingu i kontaktu w sprawie innych informacji i usług Administratora;
– obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń.

Podstawą przetwarzania Danych przez Administratora jest:
– niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której Dane dotyczą;
– realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora;
– prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu produktów i usług Administratora lub strony trzeciej, kontaktu, w tym prowadzenia korespondencji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami.

Podanie Danych jest dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy lub do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia korespondencji.

c. Jak długo będą przetwarzane Dane w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem?

Dane zebrane w celach zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz po wygaśnięciu zobowiązania – w okresie do wygaśnięcia obowiązku publicznoprawnego lub przedawnienia ewentualnych roszczeń przewidzianym przez prawo. 

Dane osób, które skontaktowały się z Administratorem będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i ew. prowadzenia korespondencji, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

d. Kto jest odbiorcą Danych w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem?

Dane przetwarzane przez nas w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem mogą być przekazywane spółkom powiązanym z Administratorem (Grupa Kapitałowa Siarkopol Tarnobrzeg), naszym partnerom biznesowym oraz innym naszym kontrahentom wspierającym nas w organizacji pracy, usług IT itp. 

5. STOSOWANIE SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO NA OBIEKTACH ZAKŁADU MECHANICZNEGO „SIARKOPOL” SP. Z O. O. 

a. Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Danych w związku ze stosowaniem systemu monitoringu wizyjnego?

Celem przetwarzania Państwa danych jest ochrona osób i mienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie strzeżonym Administratora. 

Podstawą prawną stosowania systemu monitoringu wizyjnego jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Wyrażenie zgody na rejestrowanie Państwa wizerunku jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wejścia na teren strzeżony Administratora. 

b. Jak długo będą przetwarzane Dane w związku ze stosowaniem systemu monitoringu wizyjnego? 

Wizerunek utrwalony na monitoringu wizyjnym będzie przechowywany przez okres do 90 dni od momentu zarejestrowania. 

c. Kto jest odbiorcą Danych w ze stosowaniem systemu monitoringu wizyjnego?

System monitoringu wizyjnego obsługiwany jest przez P.W. „Karabela” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Sokola 14, 39 -400 Tarnobrzeg.

6. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z REKRUTACJĄ 

a. Jakie Dane przetwarzamy w związku z rekrutacją?

Jako Administrator przetwarzamy Dane osób ubiegających się o zatrudnienie przekazane wszelkimi dostępnymi kanałami rekrutacji, w tym w szczególności przetwarzamy wszelkie Dane przekazane nam w ramach aplikacji oraz zebrane w ramach procesu rekrutacji. 

W związku z rekrutacją możemy przetwarzać następujące Dane (przetwarzanie niektórych Danych może zależeć od wyrażenia przez Państwa zgody):  
– Dane identyfikacyjne, Dane teleadresowe, Dane dotyczące wykształcenia, Dane dotyczące umiejętności i dotychczasowego zatrudnienia, Dane dotyczące uprawień oraz inne Dane przekazane nam w trakcie procesu rekrutacji. 

b. Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Danych w związku z rekrutacją? 

W związku z rekrutacją przetwarzamy Dane w następujących celach: 
– rozpatrzenia kandydatury i realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji  

Podstawą przetwarzania Danych przez Administratora są przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych, a w zakresie szerszym niż określony w tych przepisach oraz w zakresie przyszłych rekrutacji, Państwa zgoda. 

c. Jak długo będą przetwarzane Dane w związku z rekrutacją? 

Dane będą przetwarzane w celach określonych powyżej przez okres trwania procesu rekrutacyjnego lub przyszłych rekrutacji.

d. Kto jest odbiorcą Danych w związku z rekrutacją?

Dane przetwarzane przez nas w związku z rekrutacją mogą być przekazywane spółkom powiązanym z Administratorem, podmiotom wspierającym nas w procesie rekrutacji oraz świadczącym na naszą rzecz usługi IT.

7. CZY PAŃSTWA DANE TRAFIAJĄ POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)?

Państwa Dane nie trafiają poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a jeśli w przyszłości miałoby dojść do transferu do miejsca poza terytorium EOG, Administrator podejmuje odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony Danych, w szczególności poprzez:
– stosowanie określonych klauzul umownych zwanych „standardowymi klauzulami umownymi”, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską; lub
– transfer do krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony. 
 W takim przypadku, przysługuje Państwu prawo uzyskania kopii odpowiednich zabezpieczeń. 

8. JAKIE UPRAWNIENIA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ?

 Na zasadach określonych obowiązującymi przepisami przysługuje Państwu prawo:
– dostępu do Danych, w tym prawo uzyskania ich kopi;
– żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
– przenoszenia ich do innego administratora (w zakresie, w jakim podstawą ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy lub Państwa zgoda).

Jeżeli przetwarzanie Danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku zarejestrowania Państwa wizerunku przez system monitoringu przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych oraz do ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku niezgodnego z obowiązującym prawem przetwarzania danych osobowych . 

9. KONTAKT – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych można kontaktować się  z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora poprzez e-mail: iod@zmsiarkopol.com.pl, telefonicznie: (15) 855 50 86 lub wysyłając korespondencję pocztą bezpośrednio na adres Administratora.