AUDYT URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO!

Na początku listopada 2022 roku w spółce Zakład Mechaniczny odbył się audyt Urzędu Dozoru Technicznego z Warszawy dotyczący spełnienia wymagań Warunków Technicznych Urzędu Dozoru Technicznego WUDT-LAB wydanie 3/2022 do wykonywania badań laboratoryjnych. W wyniku tego audytu Laboratorium Badań Nieniszczących i Wytrzymałościowych działające w ramach Zakładu Mechanicznego uzyskało Świadectwo Uznania Laboratorium nr LBU-040/22-22.
Świadectwo wydawane jest na 24 miesiące pod warunkiem pozytywnej oceny.
Dzięki uzyskanemu świadectwu Laboratorium może przeprowadzać badania niżej wymienionymi metodami badawczymi:
• badania wizualne,
• badania penetracyjne,
• badania magnetyczne proszkowe,
• badania ultradźwiękowe,
• badania radiograficzne.